Vivdh Seva

Vividh Seva

Daily Seva & Monthly Seva

 • Bal Bhog : Rs. 351.00
 • Raj Bhog : Rs. 1001.00
 • Doodh Seva : Rs. 101.00
 • Monthly Doodh Seva : Rs. 1001.00
 • Monthly Flower Seva : Rs. 6001.00
 • Monthly Tulsi Seva : Rs. 351.00
 • Whole day Seva : Rs. 2101.00

Life time

 • Bal Bhog : Rs. 5001.00
 • Raj Bhog : Rs. 10001.00
 • Hindola : Rs. 7551.00
 • Abhishekh : Rs. 7151.00