Vivdh Seva

Vividh Seva

Daily Seva & Monthly Seva

  • Bal Bhog : Rs. 251.00
  • Raj Bhog : Rs. 701.00
  • Doodh Seva : Rs. 101.00
  • Flower Seva : Rs. 101.00
  • Tulsi Seva : Rs. 251.00

Life time

  • Bal Bhog : Rs. 3001.00
  • Raj Bhog : Rs. 7551.00
  • Hindola : Rs. 7551.00
  • Abhishekh : Rs. 7151.00
  •